COSMETIC

photo. Quân Trần stylist. Dang Tran

LỊCH TRÌNH THỜI TRANG – SẢN PHẨM VÀ ÁNH SÁNG STUDIO

  (dành cho những người đã biết nhiếp ảnh cơ bản) Hướng dẫn: TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 16 buổi Một buổi 2, 3 tiếng Lớp từ 3 đến 5 người Thời gian: Chủ động thời gian học của

FUNITURE PRODUCT

PRODUCT

ADVERTISING PHOTOS