LỊCH TRÌNH NHIẾP ẢNH CƠ BẢN

    Hướng dẫn : TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 15 buổi 1 buổi 2 tiếng Thời gian: sắp xếp hợp lý theo lịch…