#2

Biết nói gì đây ngay lúc này, thất vọng và bế tắc. Bế tắc chiếm phần nhiều hơn, thất vọng có thể có, nhưng cũng có thể không. Vì tôi cũng đã rất cố gắng, tôi không thất vọng, cái