#2

Biết nói gì đây ngay lúc này, thất vọng và bế tắc. Bế tắc chiếm phần nhiều hơn, thất vọng có thể có, nhưng cũng có thể không. Vì tôi cũng đã rất cố gắng, tôi không thất vọng, cái

#1

Hôm nay là ngày 12-2-2018, là ngày 27 Tết. Tôi chọn những ngày cuối năm âm lịch để bắt đầu viết lại những giai đoạn khỏi nghiệp của tôi. Tôi là Trần Minh Quân, vừa qua tuổi 32 và đang